Общи условия


 „НAЦИОНАЛ ТУРС” ЕООД
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ за организирано пътуване

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.Потребителят възлага и заплаща на Туроператора да му предостави туристическо пътуване при определен маршрут и платена от него цена при условията на настоящия договор.

1.2.Туроператорът приема да организира туристическото пътуване на Потребителя по определен маршрут и заплащане на договорената цена при условията на настоящия договор.

1.3. В цената на организираното пътуване влизат всички услуги, включени в договора.

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ

II. 1. Резервации / записвания/

II. 1.1 .Записването за екскурзиите се извършва в офисите на фирмата или в бюрата на оторизираните от фирмата туристически агенции в страната. Записването се извършва срещу внесен депозит в размер на ………….% от стойността на цялото пътуване и сключен договор за пътуване. Остатъкът от…… лв. до …………….% се внася до ………………… г.

Плащане: в брой или по банковата сметка:

 Пощенска банка-"Юробанк И Еф Джи България" АД
IBAN: BG51BPBI79301031515701 , BIC: BPBIBGSF  (лева) ;

II. 1.1.2. Необходими документи.

II. 1.1.2.1. За страните от Европейския съюз е необходима валидна лична карта, медицинска застраховка и документ за хотелско настаняване. За деца под 18 год., пътуващи без родителите си или с единия родител, се изисква нотариално заверено родителско разрешение детето да напусне страната. Когато детето пътува с двамата родители е необходимо те да носят със себе си по време на пътуването копие от акта за раждане на детето. Относно страните, с коитo имаме визов режим, ще Ви бъде предоставена подробна информация за документите, които се изискват от съответните визови отдели. За страните извън Европейския съюз е необходим задграничен паспорт с минимум 6 месечна валидност от датата на пътуването.

II.2. Транспорт, нощувки, храна, екскурзии, трансфери, други услуги, включени в организираното пътуване:

II.2.1. Организираното/ Индивидуалното туристическо пътуване е с начална дата на тръгване: ……………………….г. продължителност … дни, Маршрут: …………………………………………………………………………………
II.2.2. ВИД НА МЯСТОТО/МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ по маршрута: КАТЕГОРИЯ - ХОТЕЛ/ МОТЕЛ/ЧАСТНА КВАРТИРА-КАТЕГОРИЯ:……………………………………….......................

II.2.3. ВИД СТАЯ: ……………………………………………………………...............................................…………………
II.2.4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА – ГРАД/КУРОРТ/ ВИЛНО СЕЛИЩЕ: ……………………………………

П.2.5. ВИД ТРАНСПОРТ: ……………………; КАТЕГОРИЯ: ………………; ПРЕВОЗВАЧ………………………………….. ; Лиценз №……………………; адрес …………………………………………………………………………………

II.2.6. МЯСТО, ДАТА И ЧАС НА ТРЪГВАНЕ: ……………………………………………………………………………...
II.2.7.МЯСТО, ДАТА И ЧАС НА ВРЪЩАНЕ: ……………………………………………………………………………......

II.2.8.БРОЙ ТУРИСТИ: ………………; ВЪЗРАСТНИ: ………………….., ДЕЦА ДО 12 г……………….......................
.
II.2.9.БРОЙ НОЩУВКИ:  …………..;     брой закуски: ………..;     брой обеди: ………..;      брой вечери: …….…

II.2.10. ЗАЯВЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ИЗВЪН ПРОГРАМАТА НА ОРГАНИЗИРАНОТО ПЪТУВАНЕ: /посещения, екскурзии, трансфери и други подобни/: …………………………………………………………………………….

II.2.11.ОБЩА ЦЕНА НА ЕКСКУРЗИЯТА / ЗА 1 ТУРИСТ /: …………………………………………..

III. ЦЕНА. НАЧИН НА ФОРМИРАНЕ И ПРОМЯНА.

III. 1. Цената e калкулирана на база: хотелски услуги, транспортни разходи, в това число гориво, магистрални, пристанищни такси, фериботи и др. такива., при валутен курс на лева към щатския долар и еврото.

Ш. 2. При настъпила промяна в икономическите отношения /увеличение или намаление/ на разходите, описани в точка III. 1.

общата пакетна цена подлежи на корекция. Нейното увеличение/намаление следва да бъде икономически обосновано и да

съответства на изменените разходи.  Правото на корекция на цената /увеличение, намаление/ е от изключителната

компетентност на Туроператора.

III. 3. В случай на необходимост от промяна на цените Туроператорът се задължава да запазва интересите на потребителя при

условията на чл. 35 от Закона за туризма.

III. 4. В случай на "стопанска непоносимост" - рязка инфлация, хиперинфлация, срив на пазара на петролните продукти и

др. такива и при явна икономическа невъзможност да бъде организирано пътуването, Туроператорът възстановява на потребителя заплатената от него цена в български лева.

III. 5. Цената не може да се увеличава седем дни пред пътуването.

6. Горните условия нямат действие между страните, в случай че пътуването се анулира от потребителя.

АНУЛАЦИИ , РЕКЛАМАЦИИ, ПРОМЕНИ

IV.1. Неустойки. При отказ от пътуване потребителят дължи следните неустойки (ако няма други договорени срокове) :      

ВАЖНО: По време на обявено извънредно положение в страната, Туроператорът ще възстанови 100% от заплатената сума при невъзможност за отпътуване! 

IV.1.1 - от 29 до 20 дни преди датата на пътуването – 30 % от общата стойност на пътуването.

IV.1.2. - от 19 дни до 8 дни преди датата на пътуването – 70 % от общата стойност на пътуването.

IV.1.3. - от 7 дни до датата на пътуването – 100 % от общата стойност на пътуването.

IV.1.4. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с потребителя, той губи платените на туроператора суми в съответствия със сроковете за анулации, посочени в т. IV.1.1, 1.2, 1.3.

IV.1.5.Потребителят може да посочи друго лице, което да ползва правата му   по организираното пътуване при реда и

условията в ЗТ. При замяна на потребителя /друг пол, народност, гражданство, водещи до утежняване на организираното пътуване/ организаторът си запазва правото индивидуално да променя цената в зависимост от възможността да бъде реализирана промяната.           

IV.1.6. Ранните записвания са валидни само при резервация и плащане, направени до обявените дати!  Всяка промяна на име на турист или дата на пътуване по резервация за ранно записване, ще бъде таксувана по стандартните тарифи!  В случай на отказ от ранна резервация, сумата може да се използва за друга дата на пътуване при плащане по стандартните цени!

IV.2. Рекламации.

IV.2.1..Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат до 7 дни след завършване на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ.

IV.2.2.Всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени в писмен вид на ръководството на хотела през времето на пребиваването им в хотела. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат.

IV.2.3."Национал турс" се задължава да даде своя отговор в едномесечен срок от депозирането на рекламацията.

IV.2.4. В случай, че Потребителят сам прекрати екскурзия или почивка , той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми.

IV.3."Национал турс" си запазва правото да внася промени в пътуването, в случай че обстоятелства извън контрола на фирмата налагат това. В случай на такива промени клиентите ще бъдат информирани своевременно и ще могат да приемат промените, да изберат друго пътуване или да анулират, без от това да произтичат финансови санкции за тях. Минималният брой участници за осъществяването на организирано пътуване е съобразено с конкретните условия по всяка програма и отразено в нея. В случаите на по-малко записали се клиенти "Национал турс" може да анулира провеждането на екскурзия, като уведоми записалите се клиенти не по-късно от седем дни преди определената начална дата (ако няма други договорени срокове).

IV.4.. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото  да промени превозвача с друг превозвач, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно  посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ преди  отпътуването.

IV.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото, да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.

IV.6. В случай , че сумата по т. II.2.11 не бъде заплатена в посочения срок, резервацията се анулира и депозита остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.

V.      ОТГОВОРНОСТИ

V.      1. "Национал турс" носи пълна отговорност за качеството на всички услуги, включени в  програмата.

V.2. "Национал турс" не носи отговорност за промени в пътуването, причинени от форсмажорни обстоятелства.

Форсмажорни се считат обстоятелствата, настъпили след подписване на договора в резултат на непредвидими, необратими и неконтролируеми събития, като война, природни бедствия, епидемии, стачки и други явления или събития, които не могат да бъдат предвидени и предотвратени от агенцията. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма – съконтрагент на ТУРОПЕРАТОРА и тя възстанови на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на ТУРОПЕРАТОРА той ще възстанови преведените суми на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ, или на ТУРИСТА.

V.3. "Национал турс" не носи отговорност при промяна на работно време на музеи, при  загуба на лични вещи, при връщане на турист от гранични власти или при неспазване от страна на туристите на законите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване парична сума.

V.4. "Национал турс" не носи отговорност при промяна  на разписание на полетите или при отмяна на полети от страна на авиокомпанията и не поема отговорност за свързаните с това допълнителни разходи.

VI.     ЗАСТРАХОВКИ

VI. 1. Предлаганата застраховка при организираните пътувания за чужбина е с включен асистанс на база ……... евро за лица до 64 годишна възраст и на база …   . евро за лица от 64 до 80 годишна възраст. Лица над 80 годишна възраст НЕ подлежат на застраховане!

VI. 2. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ да го застрахова от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да предостави възможност за сключване на допълнителна  застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма, покриваща разходите за анулиране на пътуването, поради здравословни причини на пътуващия, негови близки, стачки в транспорта, които не СА били известни и очаквани в момента на сключване на застраховката и др. Стойността на застраховката се изчислява на база крайна дължима сума по договора, като има значение и възрастта на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Застраховката се сключва в деня на подписване на договора за организирано пътуване и заплащането на съответния депозит.

VI. 3. "Национал турс" е сключил застраховка, съгласно чл. 42 от Закона за туризма, покриваща отговорността за причинени вреди вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност при условията на застрахователна полица № 03700100001337/18.12.2017 г, с валидност на действие от 00.00 ч. на 01.01.2018 г., до 24.00 ч. на 31.12.2018г. с лимит на отговорност 500 000 лв. в „Застрахователно дружество Евроинс” АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. «Христофор Колумб» 43.

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

VII.1. По време на пътуването туристите следва да уважават местните обичаи, начин на живот и правила на поведение.

VII. 2. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

VII. 3. Настоящият договор може да бъде отменян,изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване на разпоредбите на Закона за туризма.

VII.4. Всички срокове в настоящия договор се изчисляват, съгласно условията на ГПК.

VII.5. Неразделна част от договора е програмата на съответната екскурзия.

VII.6. Потребителят декларира с подписа си, че той и записаните от него туристи са  запознати с програмата на екскурзията и общите условия на организираното пътуване, описани в настоящия договор и ги приемат.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

 Приемам Общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване.

 ТУРОПЕРАТОР: …………………………..                                                                      ПОТРЕБИТЕЛ: …………………………

ПАРТНЬОРИ