BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

"Национал турс" ЕООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-1163-C01, по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", е в изпълнение на проект:

 

"Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"

 

Основната цел на проекта е насочена към осигуряване на оперативен капитал "Национал турс" ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен икономически ефект по отношение на "Национал турс" ЕООД и стабилност на съществуващите работни места в предприятието, най-малко 3 месеца след изпълнението на проекта.

 

Период на изпълнение: 21.08.2020 г. – 21.11.2020 г.