№ BG16RFOP002-2.092-0056 "Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

  

 

"Национал турс" ЕООД е в изпълнение на проект:

№ BG16RFOP002-2.092-0056 "Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19",

 по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.092 "Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ - Приоритетна ос 2 Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

 

Основната цел на проекта е насочена към осигуряване на оперативен капитал на "Национал турс" ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма .

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен икономически ефект по отношение на "Национал турс", чрез осигуряване на  необходимите средства за преодоляване на недостига или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятието, да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

 

Период на изпълнение: 21.12.2020 г. – 21.03.2021 г.

Обща стойност на проекта: 24 367,73 лева, , в това число: 20 712,57 лева европейско и 3 655,16 лева национално финансиране.