Снимки проект-екскурзия

ПРОЕКТ

BG05M20P001-3.002-0115 с наименование: „Заедно ще успеем II”, съгласно договор № ДО 3-246/24.08.2016г, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, приоритетни оси 2 и 3, финансирана от Европейски съюз чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове, сключен между Министерство на образованието и науката и  135 СУ „Ян  Коменски” - гр. София

 Изпълнител по проекта е "Национал турс" ЕООД

 В рамките на проекта бяха организирани и проведени: ученически летен лагер, зелено училище и двудневна екскурзия за ученици от 135 СУ "Ян Амос Коменски", София.

 ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-3.002-0115 с наименование: „Заедно ще успеем II”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.